torsdag 24. mai 2012

Lærerhverdag #30 - læreplaner og minstekrav

Lærerplanrevisjoner i mange fag er på veg, og sårt tiltrengt. Det er en relativt utbredt oppfatning at det er for mange mål i mange fag, noe som går på bekostning av dybde og tilpasning. Et eksempel: samfunnsfag vg1 har 84 årstimer, ca. 3x45 minutter i uka. På den tiden skal følgende 60 (seksti)(!) mål bearbeides, læres og vurderes:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg
  • forklare kvifor kjønnsroller varierer mellom samfunn og kulturar 
  • diskutere kvifor kjønnsrollene endrar seg over tid
  • rekne ut inntekter, planleggje pengeforbruk i ein familie ved å bruke ulike verktøy
  • vurdere korleis sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi
  • drøfte rettane ein har som forbrukar
  • diskutere forbrukaren sitt etiske ansvar
  • gjere greie for endringar i familie- og samlivsformer
  • gjere greie for økonomiske og juridiske sider ved å gå inn i eit samliv 
  • diskutere følgjer av samlivsbrot
  • bruke digitale verktøy til å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Noreg
  • grunngje kvifor samfunnet straffar
  • gjere greie for korleis kriminalitet kan førebyggjast
  • definere omgrepa levestandard og livskvalitet
  • gjere greie for årsaker til at levestandarden i Noreg har auka
  • diskutere om auken har ført til betre livskvalitet
  • bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker
  • diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag
  • reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø
  • gjere greie for årsaker til arbeidsløyse  
  • drøfte måtar å redusere arbeidsløysa på
  • diskutere noen etiske problemstillingar knytte til arbeidslivet
  • gjere greie for organisasjonane sin plass i det norske arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønn og arbeidsvilkår
  • vurdere utfordringar ved å etablere ei bedrift
  • trekkje ut hovudlinene i resultat- og balanserekneskapet til bedrifter med manuelle og digitale verktøy
  • gjere greie for korleis ein sjølv kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom bruk av ulike kanalar for påverknad 
  • kunne gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet
  • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
  • gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg 
  • drøfte fleirtalsdemokratiet i forhold til urfolk og minoritetar
  • identifisere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg 
  • argumentere frå ulike politiske ståstader
  • gjere greie for sentrale kjenneteikn ved norsk økonomisk politikk
  • diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane den står overfor
  • definere omgrepet kultur 
  • gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid
  • presentere hovudtrekk ved samisk kultur i dag
  • reflektere over kva det vil seie å vere urfolk
  • beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Noreg 
  • drøfte utfordringar i fleirkulturelle samfunn
  • forklare kvifor fordommar oppstår 
  • diskutere korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast
  • gje døme på korleis religion og etnisk variasjon påverkar samfunn og kultur
  • definere omgrepet makt
  • gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
  • forklare omgrepet globalisering 
  • vurdere ulike konsekvensar av globalisering
  • gje døme på internasjonalt samarbeid 
  • beskrive Noreg som internasjonal aktør
  • gjere greie for FNs arbeid med fred og menneskerettar 
  • forklare FNs rolle i det internasjonale arbeidet for urfolk
  • gjere greie for EU sine mål og styringsorgan 
  • diskutere Noreg sitt forhold til EU
  • bruke digitale verktøy til å finne døme på ulike typar konfliktar i verda 
  • presentere ein aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løyse konflikten
  • gjere greie for årsaker til at somme land er fattige og somme rike 
  • drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verda
  • gjere greie for kva som kjenneteiknar internasjonal terrorisme 
  • reflektere over årsaker til terrorisme
  • diskutere samanhengen mellom økonomisk vekst, miljø og berekraftig utvikling
Jeg skal ikke bruke tid på å kommentere det åpenbart håpløse i forholdet mellom en slik liste og det tilgjengelige timetallet. 

Det jeg egentlig ville skrive om, var det åpenbare behovet for en nasjonal beskrivelse av minimumskompetansen i de ulike fagene, både når det gjelder bredde og dybde. Det vil si: 
a) Hva er det elevene må kunne i for eksempel samfunnsfag eller helsefag for å få bestått?
b) Hvor mange mål må elevene ha vist kompetanse i for å kunne bestå faget?

Er det slik at alle målene er like viktige? Er all kompetanse like viktig i fagene? Bør det være opp til den enkelte skole å vurdere hva minimumskravet for studiekompetanse er? Bør den enkelte skole få bestemme hvilke og hvor mange mål eleven må ha vist kompetanse i, for å få bestått fra vg2 yrkesfag? 

Et eksempel: kan en få bestått i helsefagarbeiderfaget på Vg3 uten å ha (vist) tilstrekkelig kompetanse i dette målet?

  • utføre førstehjelp og følge rutiner for varslingHjelper det da at eleven har vist god kompetanse i for eksempel
  • 
veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler
Jeg mener vi bør skille mellom avgjørende kompetanse og annen kompetanse. Læreplanen burde definere et "gulv", et nivå som er minimum for å få bestått i faget. Dette kan ikke være opp til den enkelte skole/lærer. Det er mangelen på et slikt gulv som blant annet er medvirkende til at en del elever går ute av ungdomsskolen uten grunnleggende ferdigheter i lesing og regning - og ut av vgs uten det samme. 
Hvis noen mål i læreplanen var "rødmerkede", ville det signalisere at de er nødvendige for å kunne bestå faget. For eksempel markeres det at 
  • å 
bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa
er 


viktigere enn 
  • å kunne
gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av norske talemål

Hvis man i tillegg kunne kutte litt i skogen av mål, slik at man på hvert nivå opplever å ha tid og mulighet til å sikre at alle elevene har nådd viktig kompetanse. Mer om dette her 

4 kommentarer:

  1. Hvit skrift på bloggen er en dealbreaker for meg, det gjør den vanskelig å lese, og du forsvinner raskt ut av min blogg leser selv om jeg mener du har mye bra å si, men hvis jeg må klikke meg inn på siden lar jeg heller være å lese...

    SvarSlett
  2. Hei Silje. Takk for tilbakemelding - du er sikkert ikke alene om å foretrekke svart på hvitt! Jeg har ikke tenkt over at det kunne være vanskeligere å lese, så fargevalget har vært basert utelukkende på designpreferanser. Lesevennlighet er viktig, så jeg har endret fargevalget, om du ser :-)

    SvarSlett
  3. ... og jeg er du har kastet deg ut i noe jeg kjenner igjen i, nemlig ambisiøse læreplaner.

    84 - 60 = 24

    Du har jo 24 timer til gode :)

    SvarSlett
  4. Er heilt einig. Når det er den samla kompetansen av kompetansemåla som skal telje, vert alt like viktig - og like umuleg.

    SvarSlett